Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна
Ключови думи: ефект Билбао, културна иновация, културна атракция, локална и глобална култура, хибридизация на културите.

Абстракт: Тази статия изяснява начините на превръщане на една сграда в културна иновация и катализатор на развитието. В текста се предлага концептуално изследване на културната иновация на базата на един случай. Мисленето за иновациите обикновено е стеснено до новото в информационните и други „високи“ технологии. Културната иновация има разнообразие от изяви на индивидуално и общностно равнище. По-слабо са проучвани примерите за културни иновации в публичното пространство. Социалната история на сградата на Франк Гери в Билбао е изразена чрез метафората ефекта Билбао. Чрез нея се осмислят параметрите на културната промяна, предизвикана от сграда в локална култура, намерила своето ново място в глобалната мултикултурна среда. Реконструирането и изводите от ефекта Билбао показват как биха могли да се инициират в друг контекст културни програми, които се базират върху архитектурната публичност, креативността в професии и в институции, финансиране, социална подкрепа и внедряване.

Библиография

  Издание

  Реторика и комуникации, том 0, брой 16, стр. стр. 17, 2015, България, София, СУ електронно научно списание, ISBN ISSN 1314-4464

  Издателските права се държат от списанието

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: The Bilbao effect and its implications: a study of cultural change
  Keywords: Bilbao effect, cultural innovation, cultural attraction, local and global culture, cultural hybridization

  Abstract: This paper considers how а building becomes a cultural innovation and catalyst. A conceptual study of cultural innovation based on one case is proposed. Thinking about innovation is usually narrowed to the latest in information and other „high“ technology. Cultural innovation has a variety of appearances at inidividual and community levels. Less studied are examples of cultural innovations in the public domain. Social history of a building of Frank Gehry in Bilbao is expressed by the metaphor the Bilbao effect. It is used to figure out parameters of the cultural change caused by a building in а local culture that has found its new place in the global multicultural environment. Reconstruction and conclusions of the Bilbao effect show how to initiate cultural programs consisting of institutional creativity, architectural publicity, funding, and social implementation.

  References

   Issue

   Retorics and Communication, vol. 0, issue 16, pp. 17, 2015, Bulgaria, Sofia, Sofia University, ISBN ISSN 1314-4464

   Copyright списанието

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание