Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Академичният нарцисизъм
Ключови думи: академичен нарцисизъм, нарцистични личностни черти, харизма, нарцистични потребности и професии, професионални роли, професионална етика.

Абстракт: В статията е предложен концептуален анализ на нарцисизма в академичната общност. Целта е да се разкрие спецификата на нарцисизма като личностен фактор в организационната реалност на университета, което дава възможност отношения между индивиди и групи във висшето образование да се обяснят в една перспектива, важна за академичната професия. Описани са деструктивните и конструктивни форми на нарцисизъм. Преподаването в университета като трудово поприще и професионално поведение е подходяща арена за специфични нарцистични прояви. Чертите на нарцистичната личност могат да се разглеждат като предиктори на етичното поведение и вземане на решения в академична среда. Чрез две понятия от социокултурните изследвания – идеален тип и базисна културна личност, се осмисля професионалната роля на преподавателя и моделите за поведнието му. Обосновава се изводът, че чрез проявите на академичния нарцисизъм може по-детайлно да се вникне в живота на научната общност и в промененото възприятие на традици

Библиография

  Издание

  Mедии и обществени комуникации, том 0, брой 26, стр. стр. 20, 2016, България, София, УНСС Издателски комплекс
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: АCADEMIC NARCISSISM
  Keywords: academic narcissism, narcissistic personality traits, charisma, narcissistic needs and teaching, professional roles, professional ethics.

  Abstract: Conceptual analysis of narcissism in academic community is proposed in this paper. Тhe purpose is to describe narcissism and its forms as personality factor in organizational context of the university. It is possible to extend the concept of narcissism to educational relationships. Destructive and constructive forms of narcissism in academic profession are described. Teaching at the university as a kind of job and professional setting is suitable to specific narcissistic manifestations. Two concepts – of ideal type and culture’s basic personality are considered as means to understand the vision of professional role and role models in academia. It is concluded that knowing academic narcissism helps to understand deeply academic teaching and changing perception of traditional university institution in the world of digital technologies.

  References

   Issue

   Media and public communication, vol. 2016, issue 26, pp. 20, 2016, Bulgaria, Sofia, UNSS

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus