Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти
Ключови думи: скука, скука на работа, подходи към скуката, география на скуката, екзистенциална скука, скука и осмисленост на работата.

Абстракт: В статията се изследва скуката и скуката на работа в културологическа и мениджърска перспектива. Двете явления са недостатъчно анализирани с изключение на известен интерес към скуката като опитност на психолозите и социолозите. Двете понятия се разглеждат контекстуално, в рамките на “културната история на чувствата”. Класическото, но позабравено понятиеaсediaе свързано индиректно със съвременната скука. Културната история на социалната представа за скука е ключов фокус в анализа. Скуката е разгледана в контекста на играта и работата, както и във времева перспектива. Скуката на работа се определя като емоционално състояние и демотивация, характеризиращи се с липса на стимули и осмисленост на работата. Скуката на работа се свързва със зависимост (пристрастеност) на човека към осмисляне.

Библиография

  Издание

  Mедии и обществени комуникации, том 0, брой 17, стр. стр. 18, 2013, България, София, УНСС Издателски комплекс, ISBN ISSN 1313-9908

  Издателските права се държат от УНСС

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Boredom and boreout: cultural and managerial aspects
  Keywords: boredom, boredom at work, approaches to boredom, geography of boredom, existential boredom, boredom and meaningful work

  Abstract: This paper aims to investigate boredom and boredom at work (boreout) from culturological and managerial perspective. These two phenomenons are insufficiently analyzed despite the interest to the experience of boredom from psychology and sociology. Both notions are considered within the framework of cultural history of emotions.Classical (and forgotten) word aсedia is related to contemporary boredom but do not address it directly. Cultural history of social perception of boredom is an important focus in this analysis. Boredom is seen in the context of play and workas well as in temporal perspective. Boredom at work (boreout) is defined as an emotional condition characterized by lacking in stimulation and meaningful work. Boredom at work is associated with „addiction” to searching for meaning.

  References

   Issue

   Media and public communication, vol. 2013, issue 17, pp. 18, 2013, Bulgaria, S, UNSS, ISBN ISSN 1313-9908

   Copyright УНСС

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus