Оригинал (Original)
Автори: Бодурски, В. Т.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ С БАВНО ИЗМЕНЯЩИ СЕ ПАРАМЕТРИ
Ключови думи: методите за оценка и идентификация на промените на бавно изменящи се параметри на обект

Абстракт: В статията са разгледани различни методи за оценка на настъпващите изменения в параметрите на обекти с бавно изменящи се параметри.Като предложените решения са приложени към специфичен пример на такива обекти и получените оценки от прилагането на един от описаните методи.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 191-198, 2012, България, Созопол
  Autors: Bodurski, V. T.
  Title: METHODS FOR EVALUATION AND IDENTIFICATION OF CHANGES OCCURING IN CONTROLLED OBJECTS WITH SLOWLY CHANGING PARAMETERS
  Keywords: methods for evaluating and identifying controlled object’s parameter changes

  Abstract: In this paper several methods for evaluating and identifying slowly changing parameters’ changes of controlled objects throughout system’s operational lifetime. Demonstrated is the applicability of one of the proposed methods to experimental setup in order to evaluate the observed changes between tested samples.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 191-198, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум