Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Етично поведение и време: феноменът етически мираж
Ключови думи: етично поведение във времева перспектива, етичен мираж, етично избледняване, нагласи към времето в бизнес комуникацията

Абстракт: В статията се предлага проучване, критически анализ и интерпретация на едно ново понятие в организационните и поведенски изследвания - етически мираж. Понятието се разглежда в приложно-етична перспектива и дава възможност да се тълкуват по-слабо изследвани аспекти на деловото поведение и комуникация. Анализът на етичното поведение e фокусиран върху осмислянето му в триизмерната времева перспектива. Връзката между темпоралност и етичност на поведението и оценките е изведен като основен проблем. От гледна точка на времевата трихономия е разгледана т.нар. „ограничена етичност”, както и явлението етическо избледняване като обяснителен механизъм за несъвпадението в етичните преценки при прогноза, действие и възстановка на определено поведение. Предлаганият подход би могъл да е полезен в организационнaта, мениджърска и конултантска практика.

Библиография

  Издание

  Mедии и обществени комуникации, том 0, брой 12, стр. стр. 19, 2012, България, София, УНСС Издателски комплекс, ISBN ISSN 1313-9908

  Издателските права се държат от УНСС

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Ethical behabior and time ethical mirage phenomenon
  Keywords: ethical behavior and time, attitude towards time in business communications, ethical mirage, ethical fading, role of metaphors and constructs in behavioral sciences.

  Abstract: An academic study, critical analysis and interpretation of a new concept in organizational and behavioral research, named ethical mirage are proposed in this article. The notion is seen in perspective of applied ethics. It gives an opportunity to understand some less explored aspects of business conduct and communication. The analysis of ethical behavior is based on seeing it in a three dimensional time perspective. Connection between temporality and ethicality of behavior and judgments is a basic principle for this analysis. From the perspective of time trihotomy the so called "bounded ethicality" is considered and the phenomenon of ethical fading is studied as an explanatory mechanism for incommensurability between ethical judgments in the process of predicting, acting and reconstructing behavior as well. The approach proposed in this article could be useful in organizational, managеment, and consulting practices.

  References

   Issue

   Media and public communication, vol. 0, issue 12, pp. 19, 2012, Bulgaria, Sofia, UNSS, ISBN ISSN 1313-9908

   Copyright УНСС

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus