Оригинал (Original)
Автори: Желязков, Ю. К., Няголов, Д. А.
Заглавие: Методи и средства за изграждане и управление на процесите по производство и разход на енергия с активното взаимодействие между традиционните и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи
Ключови думи: Интелигентни електроенергийни мрежи, хидроенергийните обекти, режимни параметри на електрическите мрежи за СН и НН, теорията на надеждността, ДЕИ

Абстракт: Настоящата статията е посветена на съвременните подходи в управлението на електроенергийната система, свързани с определяне на ролята и мястото на традиционните електроенергийни източници и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи, като определящ фактор при поддържането на режимните параметри в електрическите мрежи с включени към тях ДЕИ, посредством присъединяването им чрез взаимно резервиращи се паралелни електропроводи, извършено от гледната точка на теорията на надеждността.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, том 1, брой 2, стр. стр. 17-23, 2016, България, Сливен, ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920

  Издателските права се държат от Известия на ТУ-Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Jelyazkov, Y. K., Nyagolov, D. A.
  Title: Methods and tools for building and managing the processes of production and energy consumption with active interaction between traditional and decentralized electricity sources in active adaptive grids
  Keywords: Smart grids, hydroelectric sites, regime parameters of electrical networks MV and LV, the theory of reliability DEI

  Abstract: This article is devoted to modern approaches in the management of the power system associated with defining the role and place of traditional electricity sources and decentralized electricity sources in active adaptive grid, as a determining factor in maintaining the regime parameters in electrical networks connected to them DEI via their accession by mutual redundant parallel lines are made from the perspective of the theory of reliability.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sliven, vol. 1, issue 2, pp. 17-23, 2016, Bulgaria, Sliven, TU-Sliwen, ISSN 1312-3920

   Copyright Известия на ТУ-Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание