Оригинал (Original)
Автори: Балджиев, Н. Г.
Заглавие: МОДЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ (SCADA)
Ключови думи: разпределени системи за управление, SCADA, PLC, RTU, ERP,комуникационна инфраструктура

Абстракт: В работата са описани разпределени системи за управление - ново поколение SCADA отговарящо на съвременните изисквания и технологии. Даден е пример с подобна SCADA система, базирана на отворени и доказани IP технологии, като в същото време решава проблема на малките и средните компании не разполагащи с ресурси за специфична комуникационна инфраструктура. В статията е показан пример сравнение на традиционна SCADA система и разпределена SCADA система използвани в хранилище за горива.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 185-190, 2012, България, Созопол
  Autors: Baldzhiev, N. G.
  Title: MODERN DISTRIBUTED SCADA SYSTEMS
  Keywords: methods Distributed Control Systems, SCADA, PLC, RTU, ERP, communication infrastructure

  Abstract: In the work the new generation of controls systems SCADA providing contemporary solution for the developing requirements and technologies are described. Example of Distributed SCADA System, based on open IP technologies is given, in the same time resolving the problem of communication structure. Case study and compare of Traditional and Distributed SCADA applied on fuel farms is given.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 185-190, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум