Оригинал (Original)
Автори: Николчева, Г. И., Михайлов, О. Д.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, ИНТЕГРИРАНО В SOLIDWORKS
Ключови думи: приспособления, базиране, компютърно подпомогнато проектиране на приспособления, SolidWorks

Абстракт: В тази статия е представен модул за базиране за SolidWorks под формата на приложение, използващо логика базирана на правила. Неговите функции са да определиточките на базиране, да избере един от трите метода на базиране ( 3-2-1 точково базиране, базиране по равнина и цилиндрични отвори или базиране в призма) и да създаде сглобена единица с детайл ( призматичен или цилиндричен).

Библиография

  Издание

  МАШИНИ,ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ, том 3, стр. стр. 15-18, 2015, България, Варна, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolcheva, G. I., Mihaylov, O. D.
  Title: AN INTEGRATED ADD-IN FOR LOCATING PARTS IN SOLIDWORKS
  Keywords: FIXTURES, COMPUTER-AIDED FIXTURE DESIGN, SOLIDWORKS, ADD-IN

  Abstract: In this paper is presented a locating module in the format of add-in for SolidWorks which uses rule-based reasoning. Its functions are to determine the locating points, to select one of three locating methods (3-2-1 point locating, plane and pin-hole locating or V-block locating) and to create assembly with the part (prismatic or cylindrical).

  References

   Issue

   MACHINES,TECHNOLOGIES,MATERIALS, vol. 3, pp. 15-18, 2015, Bulgaria, Varna, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание