Оригинал (Original)
Автори: Огнянова,О., Хараланова, Е. А.
Заглавие: ДИСКРЕТЕН ФИЛТЪР НА ВИНЕР ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА
Ключови думи: управление на вятърна турбина, филтър на Винер, управление с променлива скорост, дискретно управление на вятърна турбина

Абстракт: Представен е дискретен закон за управление на скоростта на вятърна турбина с цел извличане на максимална енергия от вятъра. При зададена спектрална характеристика на скоростта на вятъра, се определя дискретен регулатор с минимална средноквадратична грешка при отчитане на ограничения наложени от обекта.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 175-184, 2012, България, Созопол
  Autors: Ognyanova,O., Haralanova, E. A.
  Title: DISCRETE WIENER FILTERING APPLICATION IN WIND TURBINE SPEED CONTROL
  Keywords: control wind turbine system, Wiener filtering, variable speed control, discrete control for wind turbine

  Abstract: This paper aims to present the optimal discrete control strategy for maximization of the energy capture. At first are discuss a calculation of spectrum on wind. Then, the problem of optimal controller with minimum mean – square error is presented in discrete realization.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 175-184, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум