Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ C МАГНИТНА ЛЕВИТАЦИЯ
Ключови думи: робастно управление, μ синтез, магнитна левитация

Абстракт: В доклада е разгледан опит за синтезиране на робастно управление на устройство за магнитна левитация (лабораторен модел на фирмата Интеко).Нелинейността на обекта е представена с еквивалентен линеен модел в пространство на състоянията с неструктурирана неопределеност. Някои от неточно известните параметри са въведени като източници на структурирана неопределеност. Направен е опит за μ синтез на регулатор и са проведени симулационни опити с нелинейния модел. Работоспособността на създадения регулатор е изпробвана върху опитната установка.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА 2012, том 1, стр. стр. 159-168, 2012, България, Созопол
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: ROBUST CONTROL OF LABORATORY STAND - MAGNETIC LEVITATION
  Keywords: Magnetic levitation, Robust Control, ¦М Synthesis

  Abstract: A μ regulator synthesis for laboratory stand - system for magnetic levitation - is made. The stand is for teaching purposes in the area of control theory and is made by the Polish enterprise Inteco. The object nonlinearity is represented by an equivalent unstructured uncertainty representation of the state-space model. Some of the model parameters are introduced as real parameters with structured uncertainty. μ regulators with different requirements are realized. Simulation is made with the nonlinear model, and experiments ЁC with the real object.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICSЎЇ2012, vol. 1, pp. 159-168, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум