Оригинал (Original)
Автори: Йончев, А. С.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ПОДДЪРЖАЩА СИСТЕМА В БАНКА
Ключови думи: модели на масово обслужване, моделиране, симулиране, анализ

Абстракт: В този доклад се разглеждат процесите на масово обслужване,моделиране,валидиране и симулиране като се използва софтуерния пакет Arena.Първо се извършва преглед на специализираните Поасонови модели и съответстващите им показатели на качеството.След това се дискутира приложението на програмната среда Arena при моделиране на процесите за масово обслужване.Основната цел на този доклад е да се създаде модел на първа линия поддържаща система,използвана в отдел по информационни технологии в банка и също така да се симулира нейното функциониране.Разглежда се приложението на софтуерния пакет Arena за създаване на виртуален модел на поддържащата система.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 149-158, 2012, България, Созопол
  Autors: Yonchev, A. S.
  Title: MODELLING AND SIMULATION OF THE FIRST LINE SUPPORT SYSTEM OF A BANK
  Keywords: queuing models, modeling, simulation, analysis

  Abstract: This paper considers the queuing processes modeling and validation simulated with the software package Arena.In the beginning an overview of the specialized Poisson queuing models and the corresponding steady-state measures of performance is done.The applications of the program environment Arena in queuing process modeling and simulation is discussed.The main goal of this paper is to create a model of a first line support system used in the IT department of a bank and then to simulate its functioning.The application of the software package Arena to create a virtual model of the support system is considered.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 149-158, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум