Оригинал (Original)
Автори: Димов,А., Иванов, И. Е.
Заглавие: РАЗРАБОТКА НА АДАПТИРАЩИ СЕ ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: компонентен подход, адаптивни софтуерни архитектури, софтуерно инженерство, динамични софтуерни архитектури

Абстракт: Системният подход при разработка на софтуер е област, в която има множество нерешени проблеми. Един от главните проблеми е повторната употреба на вече създаден софтуер. Въпросът за повторното използване на вече създаден, настроен и верифициран код е широк и създава нов кръг от въпроси и проблеми. Обект на статията е един подход за повторно използване на вече готов софтуер под формата на компоненти с известна функционалност. Този подход позволява да извършване на функционална декомпозиция при създаване на софтуерни архитектури и така позволява използване на подходите на софтуерното инженерство при изграждането на системи за автоматизирано конфигуриране и on-line реконфигуриране на вградени системи.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 133-140, 2012, България, Созопол
  Autors: Dimov,A., Ivanov, I. E.
  Title: TOWARDS DEVELOPMENT OF ADDAPTIVE EMBEDDED SOFTWARE SYSTEMS
  Keywords: adaptive software systems, software engineering, software architecture,dynamic software architectures, component approach.

  Abstract: System-level approach towards software development is a developing domain with a lot of problems to be solved. A key research area is the problem of software reuse, which includes a wide range of paradigms for repetitive usage of already proven and successful solutions to specific problems. In this paper we focus the attention on the executable pre-existing functionality in the form of components, which are constituent parts of the module decomposition view of software architecture. First we list the possible parallels between system automation and software engineering and then present architecture for adaptive component interconnection framework.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 133-140, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум