Оригинал (Original)
Автори: Йорданова,Г.
Заглавие: РАЗМИТ МОДЕЛ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА НЕИЗПРАВНОСТИ С УРАВНЕНИЯ НА ПОДОБИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЕРВОСИСТЕМА
Ключови думи: диагностика на неизправности, размит Такаги-Сугено модел, уравнения на подобие, структурирани остатъци, сервосистема

Абстракт: В тази статия се разглежда приложението на размит модел на обекта при един от подходите за моделно базирана диагностика на неизправности:чрез използване на уравнения на подобие.Задачата е представена,както в общ вид,така и за конкретна сервосистема.Поради наличието на значителни нелинейности в обекта е необходимо да се състави нелинеен модел.Той се получава на базата на предварително събрани входно-изходни данни при изправна работа на обекта.Получените първични остатъци са подобрени за целите на диагностиката на неизправности.Проведени са реални експерименти с лабораторен стенд. Получените експериментални резултати са анализирани.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 123-132, 2012, България, Созопол
  Autors: Jordanova,G.
  Title: FUZZY MODEL FOR FAULT DIAGNOSIS BASED ON PARITY RELATIONS - APPLICATION FOR A SERVOSYSTEM
  Keywords: fault diagnosis, fuzzy Takagi-Sugeno model, parity relations, structuredresiduals, servo system

  Abstract: In this paper an application of a fuzzy model of the plant for one of the model based approaches for fault diagnosis (with parity relations) is investigated.The problem is stated in its general formulation as well as implementation to a servo system.It is necessary to use nonlinear model of the plant due to substantial nonlinearities.The model is obtained on the base of pre-recorded input-output data for a fault free operation of the plant.The obtained residuals are improved for the fault diagnosis purposes.Experiments with laboratory setup are carried out. The obtained results are discussed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 123-132, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум