Оригинал (Original)
Автори: Кралев,Й., Филипов,Ф., Филипова, К. В.
Заглавие: РЕАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ С FPGA НА ПОДВИЖЕН ОБЕКТ
Ключови думи: Моделиране на управление, Компютърно водене, Simulink, VHDL, FPGA

Абстракт: Целта на работата е да се изгради система за управление на подвижен летателен апарат. Моделиран е в средата на Simulink и е получен C код.Стартиран е процес на операционната система в PC, изпълняващ се в реално време. Комуникацията с FPGA се осъществява, също в реално време по LAN мрежа и се базира на надстрoйка на UDP. Проектираният регулатор е вграден във FPGA.Проведени са изследвания за различни настройки на неговите параметри.Създаден е и външен потребителски интерфейс към FPGA.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 113-122, 2012, България, Созопол
  Autors: Kralev,Y., Filipov,F., Filipova, K. V.
  Title: IMPLEMENTATION OF THE CONTROL OF MOBILE OBJECTS WITH FPGA
  Keywords: Control modeling, Computer guidance, Simulink, VHDL, FPGA

  Abstract: The purpose of our work is a design of control system for 6 DOF aircraft.Its model was built in Simulink and Real-Time Workshop was used for C code generation. The model executes on the PC operating system in real-time.Communication between the FPGA board and the aircraft model also takes place in real-time through LAN. It is based on a modification of the standard UDP. The control units are implemented in the FPGA. They were tested in a number of experiments. In order to change their parameters an external user interface was implemented.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 113-122, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум