Оригинал (Original)
Автори: Пулева, Т. Т.
Заглавие: АДАПТИВНА КОМПЕНСАЦИЯ НА СМУЩЕНИЯ В МЕХАТРОННА СЕРВОСИСТЕМА
Ключови думи: сервосистема, адаптивна компенсация на смущение

Абстракт: В статията се представят изследвания, свързани с реализиране на подход за адаптивна компенсация на смущение.Той се основава на адаптивен наблюдател, разширен с интегрална компонента. Законът на управление обхваща астатично управление чрез обратна връзка по състояния и допълнителен компенсиращ контур по оцененото смущение.Проведени са експерименти,както със симулационния модел на сервосистема, така и с физически модел на мехатронна сервосистема на Inteco Co.Получените резултати показват убедително предимствата на представения подход.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 103-112, 2012, България, Созопол
  Autors: Puleva, T. T.
  Title: ADAPTIVE DISTURBANCE REJECTION IN MECHATRONIC SERVO SYSTEM
  Keywords: servo system, adaptive disturbance rejection

  Abstract: An adaptive disturbance rejection algorithm is considered in this paper. It is based on the adaptive estimator augmented with extra integral state. The control algorithm comprises a state space PI controller and an additional control signal that depends on the disturbance estimate. Different experiments by the servo system simulation model, as well as by the laboratory test bench of mechatronic servo system produced by Inteco Co. are carried out. They show convincingly the advantages of the proposed adaptive disturbance rejection control system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 103-112, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум