Оригинал (Original)
Автори: Ружеков, Г. Т., Тиянов,И., Пулева, Т. Т.
Заглавие: МОГОФУНКЦИОНАЛЕН СТЕНД ЗА МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Ключови думи: ВЕИ, Инвертори, Програмируеми логически контролери, Човеко-машинен интерфейс, лабораторен стенд

Абстракт: В статията се разглежда предназначението и конструкцията на лабораторен стенд за симулация на работата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - вятърна електроцентрала (ВтЕЦ) или хидроагрегат (ХА) от водноелектрическа централа (ВЕЦ). Реализацията на стенда е осъществена на базата на компоненти с промишлено предназначение на фирмата SIEMENS.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 95-102, 2012, България, Созопол
  Autors: Ruzhekov, G. T., Tiyanov,I., Puleva, T. T.
  Title: RENEWABLE ENERGY SOURCES MODELING AND CONTROL TRAINER
  Keywords: Renewable energy sources, Invertors, Programmable Logical Controller, SCADA, Laboratory Stand

  Abstract: This paper considers the function and the configuration of the laboratory test bench for modeling and simulation of renewable energy sources (RES) – wind turbine and hydro turbine generators. The control bench schema is accomplished on the base of industrial components produced by SIEMENS.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 95-102, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум