Оригинал (Original)
Автори: Перев, К. Л.
Заглавие: РЕДУЦИРАНЕ НА РЕДА НА МОДЕЛА ЧРЕЗ ЧЕСТОТНО ПРЕТЕГЛЕНИ БАЛАНСОВИ РЕАЛИЗАЦИИ
Ключови думи: балансова реализация, честотно претеглено редуциране реда на модела, Ханкелови сингулярни числа, входни и изходни тегловни функции

Абстракт: Докладът разглежда задачата за редуциране на реда на модела чрез използване на честотно претеглени балансови реализации. Честотното претегляне е получено чрез използване на входни и изходни тегловни функции. Различни методи на честотно претеглени балансови реализации са използвани, при които се съхранява свойството устойчивост на редуцираната система. Представени са горни граници на грешката от апроксимация между редуцираната система и системата от пълен ред. Показано е, че точността на апроксимация зависи от големината на съкратените Ханкелови сингулярни стойности,както и от размера на най-голямото по стойност сингулярно число.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 85-94, 2012, България, Созопол
  Autors: Perev, K. L.
  Title: MODEL REDUCTION BY WEIGHTED BALANCED TRUNCATION
  Keywords: balanced truncation, frequency weighted model reduction, Hankel singular values, input and output weighting functions

  Abstract: The paper considers the problem of frequency weighted model reduction by balanced truncation. Frequency weighting is achieved by using input and output weighting functions. Different frequency weighted balanced truncation techniques are used, which have the property to preserve stability for the reduced order system. Upper bounds on the error of approximation between the full and reduced – order models are also presented. The model reduction techniques are tested by several experiments. The experimental results show that the accuracy of approximation depends on the size of the truncated Hankel singular values as well as on the size of the largest Hankel singular value.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 85-94, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум