Оригинал (Original)
Автори: Перев, К. Л.
Заглавие: ИНТЕГРАЛНА ЛИНЕАРИЗАЦИЯ НА НЕЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: линеаризация, статични нелинейности, метод на кондиционирането

Абстракт: Разгледана е задачата за интегрална линеаризация на нелинейни системи.Представена е модификация на метода на кондиционирането за линеаризация на различни статични нелинейности.Методът на линеаризация се основава на два структурни елемента в изследваната система: интегратор в правия тракт и нелинейна обратна връзка. Основната идея на метода е да се измести работната точка на системата в линейния диапазон на действие.Грешката от линеаризация се компенсира от интегратора, а нелинейната об- ратна връзка служи за доставяне на нелинейния сигнал на грешката на входа на интегратора.Методът се характеризира с три параметъра за настройка, чиято роля е да определят наклона и ориентацията на кривата на линеаризация.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 75-84, 2012, България, Созопол
  Autors: Perev, K. L.
  Title: INTEGRATION BASED LINEARIZATION OF NONLINEAR SYSTEMS
  Keywords: linearization, static nonlinearities, conditioning technique

  Abstract: The paper considers the problem of integration based linearization for nonlinear systems. A modification of the conditioning technique is developed to suit for linearization of different static nonlinear elements. The linearization method is based on the existence of two structures in the explored system: an integrator element in the forward path and a nonlinear feedback loop. The main idea of the method is to force the system operating point in the linear range of operation. The linearization error compensation is due to the integrator, while the nonlinear feedback element is responsible for supplying the nonlinear deviation signal to the integrator input. The method is characterized by three tuning parameters having the role to determine the slope and orientation of the linearization line.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 75-84, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум