Оригинал (Original)
Автори: Руйкова,В., Гарипов, Е. М.
Заглавие: ДИНАМИЧНО МАТРИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕМИНИМАЛНО-ФАЗОВ ОБЕКТ
Ключови думи: неминимално-фазов обект, моделно предсказващо управление,Динамично матрично управление, предиктор на Смит

Абстракт: Докладът представя подготвителен етап за прилагане на многомоделно адаптивно управление на нелинеен обект – хидрогенератор, който проявява различно динамично поведение в различни работни режими на функциониране. За целта е изучена преходната функция в един от режимите, която има силно изразен неминимално-фазов характер, за да бъдат оценени 4 типа подходящи модели на обекта и изградят съответни схеми за управление, вкл. и предиктор на Смит. Изследвани са факторите, които влияят върху качеството на използваните системи за управление на обекта чрез предсказващ регулатор за динамично матрично управление (ДМУ), настроен според всеки от избраните модели.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 65-74, 2012, България, Созопол
  Autors: Ruykova,V., Garipov, E. M.
  Title: DYNAMIC MATRIX CONTROL OF A NON-MINIMUM PHASE PLANT
  Keywords: non-minimum phase plant, model predictive control, Dynamic Matrix Control, Smith predictor

  Abstract: This paper presents a preparatory stage to use Multiple Model Adaptive Control approach to a non-linear plant ( hydro generator) with varying dynamics at different operation regimes. A non-minimum phase step response into an operation regime is studied in order 4 convenient models to be estimated and corresponding control scheme, incl. a Smith predictor, to be built. The main idea is to find those performance index factors, which have the best influence on the control system with a predictive Dynamic Matrix controller tuned according to each model.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 65-74, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум