Оригинал (Original)
Автори: Петков, П. Х., Славов, Ц. Н., Петков,П.
Заглавие: ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР
Ключови думи: LQR регулатор, наблюдател на състоянието, цифров сигналенконтролер, управление в реално време

Абстракт: В работата е представена система за линейно квадратично управление в реално време на многомерен аналогов обект от четвърти ред с два входа и два изхода. Системата се състои от развойна платка Spectrum Digital eZdspTMF28335 с вграден цифров сигнален контролер Texas Instruments TMS320F28335, делител на напрежение, преобразувател ШИМ/Ааналогв сигнал и аналогов обект, моделиран върху специализирана аналогова система. В средата на MATLAB®/Simulink е разработен подходящ софтуер за генериране на код за вграждане в цифровия сигнален контролер. Синтезираните линейно квадратичен регулатор и наблюдател на състоянието осигуряват добро качество на процесите в системата за управление. Извършен е анализ на качеството на системата в честотната област. Дадени са симулационни и експери- ментални резултати от работата на системата. Доброто съвпадение между тях потвърждава работоспособността на разработената система за управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 25-34, 2012, България, Созопол
  Autors: Petkov, P. H., Slavov, T. N., Petkov,P.
  Title: REAL TIME LQR CONTROL BY DIGITAL SIGNAL CONTROLLER
  Keywords: LQR controller, state observer, digital signal controller, real time control

  Abstract: In this work, а system for LQR real time control of MIMO analogue plant is developed. The system consists of Spectrum Digital eZdspTMF28335 development kit with built in DSP Texas Instruments TMS320F28335, PWM to analogue signal converter and voltage divisor. The necessary software in MATLAB/Simulink environment is developed which is embedded in DSP by using the Simulink Coder. The designed LQR controller and state observer provide acceptable system performance. Frequency domain analysis of closed-loop performance is done. Experimental and simulation results are presented which confirm the quality of control system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 25-34, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум