Оригинал (Original)
Автори: Славов, Ц. Н., Моллов, Л., Петков, П. Х.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРОТУРБИНА ПОСРЕДСТВОМ H - РЕГУЛАТОР С ПРОГРАМИРАНО УСИЛВАНЕ
Ключови думи: H - управление, регулатор с програмирано усилване, управление в реално време, цифров сигнален контролер

Абстракт: В работата е разгледано управлението на мощността на водна турбина при изменение на заданието в целия работен диапазон. За описание на турбината е изведен линеаризиран параметрично зависим модел в пространство на състоянията, в който в зависимост от текущата стойност на заданието по мощност се променя времеконстантата на водния стълб. Въз основа на този модел е синтезиран H∞ регулатор с програмирано усилване, който осигурява желаното динамично поведение на затворената система в целия работен диапазон. В средата на MATLAB®/Simulink е разработен софтуер за генериране на код за вграждане в цифров сигнален контролер на Texas Instruments. Дадени са симулационни и експериментални резултати от работата на системата, които потвърждават работоспособността на разработената система за управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА 2012, том 1, стр. стр. 15-24, 2012, България, Созопол
  Autors: Slavov, T. N., Mollov,L., Petkov, P. H.
  Title: HYDRO TURBINE CONTROL BY H - GAIN SCHEDULING CONTROLLER
  Keywords: H∞ control, gain scheduling controller, real time control, digital signal controllers

  Abstract: In this paper the power control of hydro turbine in case of whole range power variation is considered. A linearized parametrically dependent state space model to describe the turbine is derived in which the time constant of the water column varies according to the current power reference value. Based on this model, an H∞ - gain scheduling controller is designed that ensures the desired dynamic behavior of the closed-loop system in the whole working range. A software in MATLAB®/Simulink environment for generation of code which is embedded in the Texas Instruments digital signal controller is developed. Simulation and experimental results of system performance are given that confirm the efficiency of the control system developed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE, vol. 1, pp. 15-24, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум