Оригинал (Original)
Автори: Табаков, С. Д., Цибулко В., Илиев, И. Ц.
Заглавие: Портативен монитор за регистриране на ЕКГ при пациенти с пейсмейкър
Ключови думи: пейсмейкъри, ЕКГ с пейс импулси

Абстракт: Пейсмейкърът е имплантируемо медицинско устройство, което стимулира сърдечния мускул, при наличие на заболявания свързани с проводната система на сърцето. Стимулацията се извършва с токови импулси с продължителност от 0,1 до 2 ms и скорост на нарастване до 100 s. Импулсите се наслагват върху автономната електрическа активност на сърцето и регистрирането им изисква значително усложняване в схемната реализация на електрокардиографските апарати, както и/или разработване на специализирани алгоритми за детектирането им, по програмен път. Обект на статията е схемно решение подходящо за снемане на „високочестотна“ електрокардиограма (честота на дискретизация – 18 kHz) с детекция и визуализация на пейсмейкърните импулси. Представени са резултати от експериментални изследвания при снемане на реална електрокардиограма и галванично разделено наслагване на импулси, с променливи параметри, от управляем генератор. По този начин е настроен и тестван и алгоритъма за детекция на пейс-импулсите.

Библиография

  Издание

  ЕЛЕКТРОНИКА'2015, 2015, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tabakov, S. D., Tsibulko V., Iliev, I. T.
  Title: Portable monitor for ECG in patients with pacemakers
  Keywords: pacemakers, ECG with pace pulses

  Abstract: A pacemaker is a small battery-operated medical device that delivers electrical impulses to the cardiac muscles in order to guarantee regular heart contractions and normal blood circulation, thus preventing from cardiac arrest and eventual death. The PM impulses are with a duration of 0,1-2 ms and rising time less than 100 µs. They are superimposed over the intrinsic electrical activity of the heart and their detection requires substantial increase of complexity in the hardware implementation of electrocardiographic device, as well as development of specialized software algorithms for detecting them. Subject of this article is circuit suitable for sampling "high frequency" electrocardiogram (sampling frequency - 18 kHz) with detection and visualization of the pacemaker pulse. The presented results are from experimental research including sampling of real electrocardiogram with superimposed (via galvanic isolation) pulses with variable parameters. This way the algorithm for detection o

  References

   Issue

   ELECTRONICS'2015, 2015, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание