Оригинал (Original)
Автори: Киров, Б. Б., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: НИСКОТАРИФЕН НАБОР ОТ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МИКРОФЛУИДНИ ЧИПОВЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В
Ключови думи: биоелектроинженерство, биоелектроника, микрофлуиди, мека литография, нискотарифно производство

Абстракт: Съвременната биоелектроника използва микрофлуидни технологии за да комбинира биосензори и работата с течни проби при биомедицински тесто-ве и ин виво експерименти [1]. Производството на микрофлуидни устройства изисква среда без частици и чисти стаи. Инвестицията за постряване на чиста стая е значителна и това изискване е огромна спънка пред широкото разпространение на микрофлуидните технологии в изследванията свързани с биологията. По тази причина ние разработихме собствен нискотарифен набор от оборудване, при който се избягва изискването за употребата на чиста стая и позвлява изработката на микрофлуидни устройства чрез мека литография и щамповане върху полидиметилсилоксан (ПДМС).

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Kirov, B. B., Galabov, V. T.
  Title: A LOW-COST EQUIPMENT SETUP FOR THE FABRICATION
  Keywords: bioelectroengineering, bioelectronics, microfluidics, soft lithography, low-cost fabrication

  Abstract: Modern bioelectronics rely on microfluidics technology for the successful combination of biosensors and handling of liquid samples, i.e. for biomedical tests and in vivo experiments [1]. However, microfluidics devices fabrication requires us-age of clean rooms for the maintenance of particle-free environment. Unfortunately, the investment for the building of a clean room is substantial and this requirement is a huge impediment for the wide spreading of microfluidics-based technologies in bio-based research. Therefore, we decided to develop our own low-cost fabrication setup that would avoid the need of a clean room utilization and would allow us to fabricate microfluidics devices based on soft lithography and Polydimethylsiloxane (PDMS) stamping.

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум