Оригинал (Original)
Автори: Кирилов, С. М., Ценов, Г. Ц., Младенов, В. М.
Заглавие: СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА МЕМРИСТОРЕН ЧЕСТОТЕН УМНОЖИТЕЛ
Ключови думи: честотен умножител, ограничение, режим на твърдо превключван

Абстракт: Основната цел на настоящото изследване е представянето на въз-можността за използване на мемристора като нелинеен елемент в схемата на честотен умножител. Представен е модифициран мемристорен SIMULINK модел с прозоречна функция на Йоглекер, който е използван във веригата на честотния умножител. Основната идея, използвана при модифицирането на мемристорния нелинеен модел е въвеждането на ненулева минимална стойност на променливата на състоянието, която е свързана с минималния обем на легирания участък на мемристорния елемент. При конструирането на веригата на честония умножител трябва да бъде осигурен режим на твърдо превключване на мемристорния елемент, който е необходим за получаването на богат спектрален състав на мемристорния ток. За отделяне на определен хармоник е използвана проста резонансна верига. Действието на схемата на мемристорния честотен умножител е представено чрез прилагане на симулации в среда на MATLAB и SIMULINK.

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика 2014, том 64, брой 1, стр. стр. 443-450, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Kirilov, S. M., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M.
  Title: SYNTHESIS AND ANALYSIS OF A MEMRISTOR Frequency multiplier
  Keywords: frequency multiplier; limitation; memristor; hard-switching mode; spec¬tral structure

  Abstract: The main purpose of the previous investigation is to present the possibility of using the memristor as a nonlinear element in a frequency multiplier. A modified SIMULINK memristor nonlinear ionic drift model with Joglekar window function is presented and used in the frequency multiplying circuit. The basic idea in the modifi¬cation of the memristor nonlinear model is to introduce a non-zero minimal value of the state variable which is associated with the minimal volume of the doped region of the memristor element. For constructing the frequency multiplying circuit a hard-switching operating mode have to be ensured for the memristor element, which is needed for obtaining a rich spectral structure of the memristor current. For selecting a given harmonic a simple resonant circuit is used. The operation of the memristor frequency multiplier is simulated in MATLAB & SIMULINK environment.

  References

   Issue

   International Conference Automatics 2014, Sozopol, vol. 64, issue 1, pp. 443-450, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум