Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, В. Е.
Заглавие: ОТНОСНО ЕДИН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СОФТУЕРА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: анализ на грешки, дизайн на система за откази, отказоустой¬чивост.

Абстракт: Тази статия има за задача да изложи изводи и заключения, резултат обобщения на възникнали проблеми при реализацията на големи проекти за ди¬зайн, разработка, внедряване и поддръжка на разпределени системи, рабо¬тещи в реално време, анализи на някои причини за поява на откази, пробиви и неправилно функциониране, както и препоръки за елиминиране на тези проб¬леми.

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Gueorguiev, V. E.
  Title: AN APPROACH FOR INCREASING DEPENDABILITY
  Keywords: multiplatform services, dependability, real-time control, validation, code quality, static analysis

  Abstract: The stable tendency in IT world of movement from desktop applications to service-based solutions and widespread use of mobile and embedded devices changed forever the focus of IT scenarios and requirements. Multiple project problems and discussions conclude to the idea that many problems result from unbalance between technologies and their implementation. This paper is oriented to the problem of non-consistent error announcing, misunderstanding and the inadequate error handling strategies for sensitive applications leading to general system’s faults and possibilities to validate and make robust the most important system elements

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум