Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Михов, М. Р.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ПОДАВАТЕЛНИ ЗАДВИЖВАНИЯ
Ключови думи: подавателни задвижвания, избор на електрозадвижвания, фре¬зови машини.

Абстракт: В статията се описва една методика за избор на подавателни електрозадвижвания за фрезови машини с цифрово-програмно управление. Предложеният алгоритъм отчита специфичните особености на технологичния процес, обработвания материал, както и типа на използваната механична предавка. Представен е конкретен пример, илюстриращ практическото приложение на разработената методика. Проведените изследвания и получените резултати може да се използват при разработването на такива електрозадвижвания за изследвания клас металорежещи машини

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R.
  Title: METHODOLOGY FOR SELECTION OF FEED DRIVES
  Keywords: feed drives, selection of electric drives, milling machines

  Abstract: This paper describes a methodology for selection of feed electric drives for milling machines with digital program control. The offered algorithm renders an account of the specific features of the technological process, the processed material, as well as the type of the mechanical gear used. A concrete example has been presented, illustrating the practical application of this methodology. The research held as well as the results obtained can be used in the development of such electric drives for the studied class of machine tools.

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум