Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А., Николова, С. Н.
Заглавие: МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА
Ключови думи: : Електронно обучение, методика, модулна единица, форми на е-обучение

Абстракт: Електронните форми за обучение обикновено са базирани на подобря¬ване на процеса на учене чрез повишаване на определени умения в обучаемите, като например сътрудничество, конкурентост или решаване на проблеми. Опитът показа, че използването на практически модел помага на обучаемите да постигнат по-добри резултати в тяхната оценка. Анализирани и предста¬вени са резултати от прилагането на практически модел.

Библиография

  Издание

  , том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Sergieva, V. A., Nikolova, S. N.
  Title: METHODOLOGICAL ASPECTS IN THE PREPARATION
  Keywords: E-learning, Forms of e-learning, Methodology, Module unit

  Abstract: The e-learning forms are commonly based on improving the learning process through the enhancement of certain skills in students, such as collaborative, competitive or problem-based learning. The experience showed that the use of the practical model helped students to achieve better results in their evaluation. Design, implementation and assessment results of the practical model are also presented and analyzed.

  References

   Issue

   , vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум