Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т.
Заглавие: Електронни форми за учене и развитие на компетенции по интелигентни системи за управление
Ключови думи: електронни форми за обучение, интелигентни системи за уп¬равление, интернет ресурси, модули, невронни мрежи, размита логика

Абстракт: Разработени са модули за електронна форма на обучение по дисцип¬лината „Интелигентни системи за управление” от бакалавърската програма „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Модулите предста¬вят най-новите постижения в областта на приложението на размитата ло¬гика, невронните мрежи и еволюционните оптимизационни алгоритми в зада¬чите за управление чрез съвременни Интернет-базирани технологии. Те са достъпни в програмна среда Moodle и апробирани при обучение. Новата форма позволява отдалечен достъп, обучение под форма на игри, самотестване, ин¬терактивни групови обсъждания, достъп до други ресурси и т.н. Статисти¬ката в Moodle показва засилен студентски интерес и в резултат - висока сте¬пен на усвояване на знанията и успеваемост.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет-София, том 64, брой 1, стр. стр. 121-130, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Yordanova, S. T.
  Title: Electronic Forms for Learning and Development of Competencies on Intelligent Control Systems
  Keywords: electronic forms for education, fuzzy logic, intelligent control systems, Internet resources, modules, neural networks

  Abstract: Modules for electronic form of learning on Intelligent Control Systems from the bachelor degree program “Automation, Information and Control Technique” are developed. The modules present the latest developments in the area of the application of fuzzy logic, neural networks and the evolutionary optimization algorithms in control problems using modern Internet-based methodological technologies. They are available for students in the Moodle software environment and tested in their education. The novel forms allow the students a remote access, game-like learning, self-testing, access to sites with similar material, interactive group discussions, etc. The Moodle statistics shows an increased students’ interest and as a result - high knowledge mastering and examination rates.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University-Sofia, vol. 64, issue 1, pp. 121-130, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание