Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ - СЕРВОСИСТЕМА
Ключови думи: робастно управление, µ синтез, сервосистема

Абстракт: В доклада е описан опит за синтезиране на робастен регулатор за ла-бораторен модел на сервоситема, произведен от фирмата Интеко. Някои от неточно известните параметри са въведени като източници на структурирана неопределеност. Допълнително е въведена и неструктурирана неопределеност поради наличието на нелинейност в обекта от тип “хлабина”. Синтезиран е µ регулатор и са проведени симулационни опити с модела. Работоспособността на създадения регулатор е изпробвана върху опитната установка.

Библиография

  Издание

  конф Автоматика, том 64, 2014, България, София, ТУ София
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Robust control of laboratory stand – servo system
  Keywords: Robust Control, µ Synthesis, Servo System

  Abstract: A µ regulator synthesis for laboratory stand – servo system – is made. The stand is for teaching purposes in the area of control theory and is made by the Polish enterprise Inteco. Some of the model parameters are introduced as real parameters with structured uncertainty. The object nonlinearity is represented by an equivalent unstructured uncertainty representation of the state-space model as a whole. Simula¬tion is made with the nonlinear model, and experiments – with the real object.

  References

   Issue

   conf. Automatics, vol. 64, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia

   Вид: публикация в международен форум