Оригинал (Original)
Автори: Славов, В. Д.
Заглавие: ВИРТУАЛНО ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ С АНАЛОГОВ ВОЛТМЕТЪР
Ключови думи: виртуална лаборатория, достъп през Инетрнет, разширяване на обхват, LabVIEW

Абстракт: В този доклад e описана работата на виртуално лабораторно упражнение за измерване на напрежение с аналогов (стрелкови) волтметър. Упражнението представлява виртуален инструмент разработен в средата на LabVIEW с възможност за дистанционен достъп – достъп през Интернет. То е предназначено за изпълнение на лабораторни задачи от студенти и ученици без да е необходимо тяхното присъствие в университета при подготовка или самоподготовка по дисциплини, свързани с електрическите измервания

Библиография

  1. Rajiv Tiwari, Khilawan Singh, 2011, Virtualisation of engineering discipline experiments for an Internet-based remote laboratory, Australasian Journal of Educational Technology, том 27(4), стр. стр. 671
  2. Kamelia Yotovska, Asya Asenova, 2014, Methodological framework for design of m-learning course, Sozopol, Bulgaria, 4-7 June 2014, <>,
  3. ] Abul K. M. Azad, 2006, Internet-Based Laboratory Experiments: Exploring its Potential, , , <>,
  4. , 2014, www.ni.com, <>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.05.2014
  5. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков, 2012, Ръководство за лабораторни упражнения по Елекрически измервания – част 1, 7, София, Технически университет-София

Издание

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 64, стр. стр. 279, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavov, V. D.
Title: VIRTUAL LABORATORY EXCERSIZE FOR VOLTAGE MEASUREMENT WITH ANALOGUE VOLTMETER
Keywords: virtual lab, accessed via Internet, range extension, LabVIEW

Abstract: This report describes the work of the virtual laboratory exercise to measure the voltage with an analog voltmeter. The exercise is a virtual instrument developed in the Lab-VIEW environment with a functionality for a remote access - access via In-ternet. It is designed to perform laboratory tasks to students without requiring their presence at the university in preparation of disciplines related to electrical measure-ments

References

  1. Rajiv Tiwari, Khilawan Singh, 2011, Virtualisation of engineering discipline experiments for an Internet-based remote laboratory, Australasian Journal of Educational Technology, том 27(4), стр. стр. 671
  2. Kamelia Yotovska, Asya Asenova, 2014, Methodological framework for design of m-learning course, Sozopol, Bulgaria, 4-7 June 2014, <>,
  3. ] Abul K. M. Azad, 2006, Internet-Based Laboratory Experiments: Exploring its Potential, , , <>,
  4. , 2014, www.ni.com, <>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.05.2014
  5. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков, 2012, Ръководство за лабораторни упражнения по Елекрически измервания – част 1, 7, София, Технически университет-София

Issue

PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, pp. 279, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание