Оригинал (Original)
Автори: Маринчев, А. П.
Заглавие: МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАТВОРЕН КОНТУР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, В КОЙТО УЧАСТВА ЧОВЕКА КАТО ФУНКЦИОНАЛНО ЗВЕНО
Ключови думи: човеко-машинни системи, математични модели на човека-опера¬тор, ръчно управление

Абстракт: В съвременните системи за управление човекът участва активно като функционално звено, поради тази причина познаването на динамиката му е от изключително голямо значение. Съществуват множество опити за моделирането на тази динамика, които се основават на различни подходи. Целта на настоящата работа е да се получи експериментално математичен модел на затворена система за управление, в която участва човекът като функционално звено

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, том 64, брой 1, стр. стр. 219-226, 2014, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Технически Университет - София

  Autors: Marinchev, A. P.
  Title: MATHEMATICAL MODEL OF CLOSED LOOP CONTROL SYSTEM IN WHICH HUMAN PARTICIPATE AS FUNCTIONAL UNIT
  Keywords: man-machine systems, mathematical models of human operator, manual control

  Abstract: In modern control systems human actively participates as a functional unit, therefore the knowledge of the dynamics is of very high importance. There are many attempts to model this dynamics, which are based on different approaches. The purpose of this work is to obtain experimental mathematical model of a control system in which human participates as a functional unit.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, issue 1, pp. 219-226, 2014, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Технически Университет - София

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar