Оригинал (Original)
Автори: Делийски, Р. Ц.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИ ПРИ ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО
Ключови думи: визуален контрол на качеството, машинно зрение, контурно описание с полигони, намиране на съответствие.

Абстракт: В статията е представен алгоритъм за класификация на детайли при визуален контрол на качеството. Алгоритмът използва сегментирано кон-турно описание на детайлите с полигони в полярна координатна система. За намеране на съответствие между детайла и еталона се използват три параме¬търа - ъгли между сегментите, дължини на сегментите и брой сегменти. Разработеното за целта програмно осигуряване демонстрира надеждно кла¬сифициране на детайлите, при нисък изчислителен ресурс.

Библиография

  Издание

  , том 64, стр. стр. 269-277, 2014, България, София, Технически университет - София, ISSN 1311-0829
  Autors: Deliyski, R. T.
  Title: ALGORITHM FOR OBJECT CLASIFICATION IN VISUAL QUALITY CONTROL AND INSPECTION
  Keywords: visual quality control, machine vision, polygonal contour description, conformance details determination

  Abstract: In this paper is presented algorithm for object classification pointed to visual quality control and inspection. The algorithm uses segmented contour description of the details with polygons in polar coordinate system. Object determination is based on 3 parameters: angles between segments, length of segments and number of segments. The developed for this purpose software shows reliable details classification and low time consumption.

  References

   Issue

   , vol. 64, pp. 269-277, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание