Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Организация и управление на държавната администрация
Ключови думи: администрации на изпълнителната власт, вътрешно организационно структуриране, вътрешни административни звена,устройствени правилници, добро управление, стратегическо планиране, пряко участие на гражданите в управлението, консултативни органи, оценка на въздействието на законодателството, функционален анализ в администрацията.

Абстракт: Изданието обхваща всички основни теми, свързани с организацията и управлението на държавната администрация. За изясняване на материята по всяка от темите са посочени релевантната нормативна уредба, основните литературни източници, стратегически документи, ръководства и методики. Разработени са въпроси за дискусия, чрез които се акцентира върху основните понятия, категории и институти, свързани с организацията и управлението на администрациите на изпълнителната власт. В учебното помагало са включени над 70 практически задачи, насочени към формиране на умения за извършване на анализи в ситуации, максимално близки до реалността, както и 480 тестови въпроса за проверка на усвоените знания.

Библиография

  Издание

  учебно помагало, стр. стр. 78, 2015, България, София, КИНГ, ISBN 978-964-9518-79-5
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Organization and management of the public administration
  Keywords: executive administration, internal organizational structuring, internal organizational units, organizational regulations, good governance, strategic planning, direct participation of the citizens in the governance, advisory bodies, assessing the impact of the legislation, functional analysis of the administration.

  Abstract: The edition covers all basic aspects related to the organization and management of the public administration. For clarification of the matter on each of the aspects are reviewed relevant legislation, the basic literary sources, strategic documents, manuals and methodologies. Discussion questions are developed, focused on the basic concepts, categories and institutions, associated with the organization and management of the executive administration. In the study text-book are included 70 practical tasks, focused on developing skills to analyze situations, as close as possible to the reality, as well as 480 test questions testing the knowledge.

  References

   Issue

   Study text-book, pp. 78, 2015, Bulgaria, Sofia, KING, ISBN 978-964-9518-79-5

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание