Оригинал (Original)
Автори: Василев, Р. К., Димитров, Д. П.
Заглавие: ЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ СРЕДИ НА ИНТЕЛЕКТЕН РОБОТ, БАЗИРАНО НА ПРОЦЕСА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ
Ключови думи: перцептуално закотвяне, ниво знания, изкуствен интелект, мо¬билни роботи, логически модели, динамична среда.

Абстракт: Проблемът перцептуално закотвяне е сравнително нов в Роботиката и Из-куствения интелект. Той представлява процес на създаване и поддържане във времето на връзка между сензорните данни за обекти от външната сре-да на определен робот и лингвистичните знаци, използвани на ниво знания за съ¬щите тези реални същности, за целите на логически разсъждения и взема-не на решения. В статията са представени текущи резултати от разра-ботката на механизъм за създаване на логически модели на динамични среди на интелектен робот, физически вграден в тях. Представен е и начинът на взаимодействие между тези модели и модела на перцептуалното закотвяне.

Библиография

  Издание

  , том 63, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Vasilev, R. K., Dimitrov, D. P.
  Title: LOGIC MODELING DYNAMIC ENVIRONMENT OF AN ИNTELLIGENT ROBOT, BASED ON PERCEPTUAL ANCHORING PROCESS
  Keywords: perceptual anchoring, knowledge level, Artificial Intelligence, mobile, robots, logi-cal models, dynamic environment.

  Abstract: The problem perceptual anchoring is relatively new in Robotics and Artificial Intel-ligence. It is a process of creating and maintaining in time of a correspondence be-tween perceptual data for real objects from the external environment of a robot and linguistic symbols for those objects used at the knowledge level for the purposes of reasoning and decision making. The article presents the current results of the devel-opment of a mechanism for creating logical models of dynamic environments for a mobile robot, which is physically embedded in them. Presented is also the way of interaction between these models and the model of perceptual anchoring.

  References

   Issue

   , vol. 63, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум