Оригинал (Original)
Автори: Станков, Д. К., Кръстев, КК.
Заглавие: Изследване на електрохимичен процес за пробиване на отвори
Ключови думи: Електрохимично обработване, метали, пробиване на отвори

Абстракт: Електрохимичното размерно обработване е използван в практиката технологичен процес за изработване на детайли със сложни профилни повърхнини от трудно обработваеми материали. В доклада се представят резултати от изследване на електрохимичен процес при пробиване на отвори в различни материали.

Библиография

  Издание

  СУБ Пловдив, том 9, стр. стр. 36-40, 2012, България, Пловдив, СУБ Пловдив

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stankov, D. K., Krastev, KK.
  Title: Izsledvane na elektrohimichen proces za probivane na otvori
  Keywords: Elektrohimichno obrabotvane, metali, probivane na otvori

  Abstract: The foundation of electrochemical machining is in an anod dissolving of metals and composits in electrolits of different substances and concentrations. For realization of the process we have designed, and made scientific experiments, of the reliability of the stand for electrochemical machining. We have made methodic for taking laboratorical exercises with the same stand.

  References

   Issue

   SUB, vol. 9, pp. 36-40, 2012, Bulgaria, Plovdiv, SUB Plovdiv

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание