Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Радонов, Р. И.
Заглавие: Да учим без хартия
Ключови думи: е-обучение, дистанционно обучение, безхартиено обучение

Абстракт: В статията се прави преглед на възможностите за прилагане на безхартиени занятия в Технически университет - София. Описани са основните възможности и са дадения накои примери от приложението на системата. Безхартиената система е уеб базирана.

Библиография

 1. Елтрейд, 2009, Предимства на електронната обмяна на документи чрез платформата ECOD, <http://www.ecod-eltrade.com/Platform_ecod/advantage>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 2. Р България, 2011, е-Правителство, <http://www.egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 3. Р България, 1950, Постановление № 104 на МС от 10.05.2033, e-book, София, България, Р България, <http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_104-03_uchebnici .pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 4. Mu Dan,Liu Ming-Li, 2011, The Research of Comprehensive Quality Evaluation for Distant Education, Science, том 3 (1), стр. стр. 25 - 32
 5. Sharples М., at all, 2005, Towards a Theory of Mobile Learning, e-book, South Africa, South Africa, <http://www.iamlearn.org/public/mlearn2005/www.mlearn.org.za/CD/papers/Sharples-%20Theory%20of%20Mobile.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 6. Galloway, Edward A. and Gabrielle V. Michalek, 1998, The Heinz Electronic Library Interactive On-line System (HELIOS): An Update, The Public-Access Computer Systems, том 9 (1), стр. стр. 6 - 19

Издание

Сборник с доклади от IV международна научна конференция "Е-Управление", 17 - 19 юни 2012 г., стр. стр. 220 - 226, 2012, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Videkov, V. H., Radonov, R. I.
Title: Let's Study without Paper
Keywords: e-learning, distant learning, paperless

Abstract: This papers makes a review of the possibility of implementing the paperless classroom training at the Technical University of Sofia. The main system modules and their capabilities, as well as examples of their application to two specific disciplines are described below. The paperless system for training includes a web based e-learning platform, databases and procedures for their application in the organization of the process.

References

 1. Елтрейд, 2009, Предимства на електронната обмяна на документи чрез платформата ECOD, <http://www.ecod-eltrade.com/Platform_ecod/advantage>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 2. Р България, 2011, е-Правителство, <http://www.egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 3. Р България, 1950, Постановление № 104 на МС от 10.05.2033, e-book, София, България, Р България, <http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_104-03_uchebnici .pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 4. Mu Dan,Liu Ming-Li, 2011, The Research of Comprehensive Quality Evaluation for Distant Education, Science, том 3 (1), стр. стр. 25 - 32
 5. Sharples М., at all, 2005, Towards a Theory of Mobile Learning, e-book, South Africa, South Africa, <http://www.iamlearn.org/public/mlearn2005/www.mlearn.org.za/CD/papers/Sharples-%20Theory%20of%20Mobile.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 29.04.2012
 6. Galloway, Edward A. and Gabrielle V. Michalek, 1998, The Heinz Electronic Library Interactive On-line System (HELIOS): An Update, The Public-Access Computer Systems, том 9 (1), стр. стр. 6 - 19

Issue

Conference proceedings from the IV International scientific conference E-Governance, 17 - 19 June 2012, pp. 220 - 226, 2012, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум