Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Видеков, В. Х., Радонов, Р. И.
Заглавие: Е - ТУС
Ключови думи: е-обучение, дистанционно обучение, безхартиено управление

Абстракт: Статията представя стратегията и основните дейности в Технически университет - София при въвеждане на електронно управление. Описани са възможностите на отделните модули.

Библиография

 1. Синестрьом С., 2010, Професионализмът в управлението на публичната администрация: формиране на висококвалифицирани,ефикасни и ефективни мениджъри, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/1profes29ss14.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 2. Райнхард К, 2004, Оценка на дейности от управление на човешки ресурси, ориентирани към изпълнение в избрани страни-членки на ОИСР, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/1ocenka28kr14.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 3. Цветанова В., 2009, Разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в дейността на общинските администрации в България, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/4prakti23sv16.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 4. TU - Sofia, 2011, OnLineMath & Sciences, 04.04.2011, <http://telearn.tu-sofia.bg/ms>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 5. ТУ - София, 2010, НИЛ "Технологии за еОбучение, <http://demlab.tu-sofia.bg>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 6. ТУ - София, 2011, ФКСУ, <http://cs-tusofia.eu/course/category.php?id=42>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012

Издание

Сборник с доклади от IV международна научна конференция "Е-Управление", 17 - 19 юни 2012 г., стр. стр. 214 - 219, 2012, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Kralov, I. M., Videkov, V. H., Radonov, R. I.
Title: E-TUS
Keywords: e-learning, distant learning, paperless governance

Abstract: This paper presents the strategy and main activities at the Technical University of Sofia aimed at introducing e-governance. The capabilities of individual modules showing the possibility of applying information technology to manage the various activities are described below

References

 1. Синестрьом С., 2010, Професионализмът в управлението на публичната администрация: формиране на висококвалифицирани,ефикасни и ефективни мениджъри, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/1profes29ss14.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 2. Райнхард К, 2004, Оценка на дейности от управление на човешки ресурси, ориентирани към изпълнение в избрани страни-членки на ОИСР, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/1ocenka28kr14.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 3. Цветанова В., 2009, Разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в дейността на общинските администрации в България, e-book, ТУ - София, ТУ - София, <http://fman.tu-sofia.bg/bib/4prakti23sv16.doc>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 4. TU - Sofia, 2011, OnLineMath & Sciences, 04.04.2011, <http://telearn.tu-sofia.bg/ms>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 5. ТУ - София, 2010, НИЛ "Технологии за еОбучение, <http://demlab.tu-sofia.bg>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012
 6. ТУ - София, 2011, ФКСУ, <http://cs-tusofia.eu/course/category.php?id=42>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 20.05.2012

Issue

Conference proceedings from the IV International scientific conference "E-Governance", 17 - 19 June 2012, pp. 214 - 219, 2012, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум