Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Петров, Ст.
Заглавие: Промяна на транспортните и селективни характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани химически модофицирани с метални катиони
Ключови думи: полимерни мембрани, химическа модификация

Абстракт: Изследвани са възможностите за химическа модификация на ултрафилтрационни полимерни мембрани. Изследваните мембрани са получени в лабораторни условия по фазово – инверсионния метод ( известен като метод на Loeb ).Характеристиките на мембраните – водопроницаемост и селективност спрямо определени калибранти , се определят не само от тяхната структура, но и от характеристиките на полимера от който те са изградени. Целта на модификацията е да се внесат достатъчно количество медни йони чрез метализиращите разтвори като се използват техните комплексообразуващи свойства и да проследим промените в основните работни характеристики. Доказана е устойчивостта на създадените метални покрития чрез химическата метализация, изследвайки селективността на тези мембрани през различни интервали на промиване на поровата структура.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие "Образователни технологии", том 1, брой 1, стр. стр. 74-80, 2011, България, Каварна, ТУ-Сливен, ISSN 1311 -2864
  Autors: Raykova, V. O., Petrov, St.
  Title: Changing the transport and selectivity characteristics of ultrafiltration polymer membranes chemically modified with metal cations
  Keywords: polymer , membranes, ultrafiltration

  Abstract: The possibilities for chemical modification of ultrafiltration polymer membranes have been investigated. The investigated membranes were obtained in laboratory conditions by the phase-inversion method (known as the Loeb method). The characteristics of the membranes - water permeability and selectivity to certain calibrants, are determined not only by their structure, but also by the characteristics of the polymer from which they are made . The purpose of the modification is to introduce a sufficient amount of copper ions through the metallizing solutions using their complexing properties and to track the changes in the main performance characteristics. The stability of the metal coatings created by chemical metallization was demonstrated, examining the selectivity of these membranes over different washout intervals of the pore structure

  References

   Issue

   National conference with international participation, vol. 1, issue 1, pp. 74-80, 2011, Bulgaria, Kavarna, TU-Sliven, ISSN 1311 -2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък