Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О.
Заглавие: Вакумната метализация -възможност за промяна на работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани
Ключови думи: мембрани, ултрафилтрация

Абстракт: This paper has been viewed vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron chromium-nickel alloy. The membranes were preliminarily modified with SnCl2.2H2O in acid medium. Followed the change in the performance of metallized membranes. It has been shown the influence of the additional metal sublayer. Has been traced sustainability of the established metal surfaces during operation of the membrane.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, том 1, брой 3, стр. стр. 42-47, 2014, България, Сливен, ТУ-Сливен, ISBN 1312-3920.
  Autors: Raykova, V. O.
  Title: Vacuum metallization - a possibility to change the working characteristics of ultrafiltration polymer membranes
  Keywords: : membrane, ultrafiltration, vacuum, metallization.

  Abstract: This paper has been viewed vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron chromium-nickel alloy. The membranes were preliminarily modified with SnCl2.2H2O in acid medium. Followed the change in the performance of metallized membranes. It has been shown the influence of the additional metal sublayer. Has been traced sustainability of the established metal surfaces during operation of the membrane.

  References

   Issue

   Izvestia na TU - Sliven, vol. 1, issue 3, pp. 42-47, 2014, Bulgaria, Sliven, TU - Sliven, ISBN 1312-3920.

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък