Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О.
Заглавие: Основи на общата и биоорганична химия
Ключови думи: органична химия, обща и неорганична химия

Абстракт: Учебник по основи на общата и биорганична химия.

Библиография

  Издание

  учебник, том 1, брой 1, стр. стр. 180, 2017, България, Сливен, Изд.къща Ямбол, ISBN 978-954-391-144-1
  Autors: Raykova, V. O.
  Title: Fundamentals of General and Bioorganic Chemistry
  Keywords: general and inorganic chemistry, organic chemistry

  Abstract: Textbook of fundamentals of general and organic chemistry.

  References

   Issue

   Textbook, vol. 1, issue 1, pp. 180, 2017, Bulgaria, Sliven, Izd. Yambol, ISBN 978-954-391-144-1

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък