Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Недялкова, Е. П.
Заглавие: Вакуумната метализация-възможност за промяна на транспортните и селективни характеристики на полимерни мембрани
Ключови думи: ПАН мембрани, модификация, вакуумна метализация

Абстракт: Изследвана е възможността за промяна на транспортните и селективни характеристики на ултрафилтрационни вакуумно метализирани мембрани. Проследени са промените в работните характеристики на метализираните мембрани, използвайки магнетронно разпрашване на алуминий. С цел по-добрата адхезия между полимерната мембрана и металното покритие е извършена предварителна модификация на полимерната повърхност на мембраната с алкален разтвор на калаун дихлорид .

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том XIII, брой 1, стр. стр. 17-20, 2018, България, Сливен, ТУ - Варна, ISBN 1312-8612.
  Autors: Raykova, V. O., Nedyalkova, E. P.
  Title: Vacuum metallization - a possibility to change the transport and selective characteristics of polymer membranes
  Keywords: PAN membranes, modification, vacuum metallization

  Abstract: The possibility of changing the transport and selective characteristics of ultrafiltration vacuum metallized membranes was investigated. Changes in the performance of the metallized membranes were monitored using magnetron sputtering of aluminum. In order to achieve better adhesion between the polymer membrane and the metal coating, a preliminary modification of the polymer surface of the membrane was performed with an alkaline solution of cadmium dichloride.

  References

   Issue

   Mechanical engineering and mechanical engineering, vol. XIII, issue 1, pp. 17-20, 2018, Bulgaria, Sliven, TU Varna, ISBN 1312-8612.

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък