Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Недялкова, Е. П.
Заглавие: Характеристики на композитни ултрафилтрационни мембрани
Ключови думи: ултрафилтрация, вакуумна метализация, полимерна мембрана

Абстракт: Изследвани са промените на транспортните и селективни характеристики на композитни ултрафилтрационни вакуумно метализирани мембрани. Използван е методът на вакуумно метализиране с цел фиксация на селективния слой след етапа на фазова инверсия и запазване на поровата структура на мембраната. Магнетронно е разпрашван на алуминий. С цел по-добрата адхезия между полимерната мембрана и металното покритие е извършена предварителна модификация на полимерната повърхност на мембраната с алкален разтвор на .

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том XIV, брой 1, стр. стр. 25-28, 2019, България, Сливен, ТУ - Варна, ISBN 1312-8612.
  Autors: Raykova, V. O., Nedyalkova, E. P.
  Title: Characteristics of copmosite ultrafiltration polymer membranes
  Keywords: polymer , membranes, ultrafiltration,vacuum metalization

  Abstract: The changes of the transport and selective characteristics of composite ultrafiltration vacuum metallized membranes were investigated. The method of vacuum metallization was used in order to fix the selective layer after the phase inversion stage and preserve the pore structure of the membrane. It is magnetron sputtered on aluminum. In order to improve the adhesion between the polymer membrane and the metal coating, a preliminary modification of the polymer surface of the membrane with an alkaline solution of .

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Mechanical Science, vol. XIV, issue 1, pp. 25-28, 2019, Bulgaria, Sliven, TU Varna, ISBN 1312-8612.

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък