Оригинал (Original)
Автори: Станчев, Г. С.
Заглавие: Система за самообезвъздушаване, защита и управление на помпени напоителни системи
Ключови думи: напояване, автоматизиране, проектиране, обезвъздушаване, защ

Библиография

  Издание

  , 2022, България, ISSN 1313-7530
  Autors: Stanchev, G. S.
  Title: SYSTEM FOR SELF-DEAERATING, PROTECTION AND CONTROL OF PUMPED IRRIGATION SYSTEMS
  Keywords: irrigation, automation, design, deaerating, protection, management

  References

   Issue

   , 2022, Bulgaria, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание