Оригинал (Original)
Автори: Ангелова, С. Н., Ангелов, К. Н.
Заглавие: Николай Лессел - разпилени редове от една биография
Ключови думи: проф. биография, маш. инж., генеалогичен софтуер, архиви

Абстракт: Настоящият доклад представя личността и професионалната дейност на инж. Николай Лессел - малко известна, но светла личност. Благодарение на социални мрежи и генеалогичен софтуер през последното десетилетие разпилените данни за този човек започват да оформят неговата биография. Във второто десетилетие на 20-ти век инж. Лессел се установява в София и доживотно се свързва с България и образованието на младите българи в полето на машинното инженерство. Инж. Лессел е секретар на Съюза на руските инженери в България, основан в София през юни 1921г. По покана на инж. Атанас Енчев преподава в Държавното средно механо-електротехническо училище – София, където завършва и професионалния си път, като междувременно издава своя учебник „Машинни елементи“, който се ползва от студените в първите години на новооткритата Държавна политехника (днешния Технически университет - София).

Библиография

  Издание

  X-та Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, том X, стр. стр. 189-194, 2022, България, София, ISBN 2367 – 6523

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Anguelova, S. N., Angelov, K. N.
  Title: Nikolay Lessel - Scattered Lines Of One Biography
  Keywords: professional biography, mechanical engineering, genealogy software, archives

  Abstract: This paper presents the personality and professional activities of Nikolay Lessel, Eng. - a little-known but bright person. Thanks to social media and genealogy software, over the last decade the scattered data about this man has begun to shape his biography. In the second decade of the 20th century, Eng. Lessel settled in Sofia and tied his life to Bulgaria and the education of young Bulgarians in the field of mechanical engineering. Eng. Lessel is the secretary of the Union of Russian Engineers in Bulgaria, founded in Sofia in June 1921. Invited by Atanas Enchev, Eng., he taught at the State Secondary Mechanical and Electrical Engineering School - Sofia, where he completed his professional career, meanwhile publishing his textbook "Machine Elements", which was used by the students in the first years of the newly opened State Polytechnic (today's Technical University - Sofia).

  References

   Issue

   X Scientific conference with international participation "Modern technologies in the cultural and historical heritage", vol. X, pp. 189-194, 2022, Bulgaria, Sofia, ISBN 2367 – 6523

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание