Оригинал (Original)
Автори: Будакова, Д. В.
Заглавие: Приложение на обучението със стимулиране за решаване на логически пъзел
Ключови думи: обучение със стимулиране, логически игри, агенти

Абстракт: Решаването на задачи, които са представени като игри, може да помогне при намирането на решения на сложни задачи, които са разделени на подзадачи. В тази статия обучението със стимулиране се прилага за намиране на решения за някои логически игри. Проведени са експерименти за обучение на моделирания агент с различни стойности на параметъра за обучение и са направени изводи.

Библиография

  Издание

  Списание на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, том 25, стр. стр. 1-4, 2019, България, Пловдив, ТУ-София, Филиал Пловдив, ISSN 2603-459X
  Autors: Budakova, D. V.
  Title: Applying Reinforcement learning to find the logic puzzles solution
  Keywords: reinforcement learning, logic games, agents

  Abstract: Solving problems, which are presented as games can help find solutions to complex tasks, which are divided into subtasks. In this article Reinforcement learning is applied in order to find the solutions to some logic games. Experiments on the training of the modeled agent with different values of the learning parameter have been performed and conclusions have been drawn.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv branch, vol. 25, pp. 1-4, 2019, Bulgaria, Plovdiv, Technical University Sofia, Branch Plovdiv, ISSN 2603-459X

   Вид: публикация в международен форум