Оригинал (Original)
Автори: Димитров Г., Танева, С. П.
Заглавие: ТОПОЛОГИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА НОСАЧ ОТ ОКАЧВАНЕ ТИП „МАКФЕРСОН“ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
Ключови думи: носач, МКЕ, топологична оптимизация, натоварване, напрежение

Абстракт: работата е представена топологична оптимизация на носач от окачване тип “Макферсон“. Оптимизацията има за цел намаляване на масата с използване на МКЕ, като е променена формата на носача. При направената оптимизация са използвани два случая на натоварване, съобразени с основните четири - ускоряване, спиране, странично плъзгане и динамично натоварване при преодоляване на единични препятствия. Носачът е конструиран като са използвани получените резултати от оптимизацията и направените якостни пресмятания на същия. Определени са напреженията и преместванията на носача преди и след оптимизацията. Получените резултати показват, че характеристиките на оптимизирания носач отговарят на предварително зададените изисквания.

Библиография

  Издание

  МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“, стр. стр. 196-199, 2023, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569
  Autors: Dimitrov G., Taneva, S. P.
  Title: TOPOLOGICAL OPTIMIZATION OF AN ARM IN A MACPHERSON TYPE SUSPENSION ON A PASSENGER CAR
  Keywords: arm, FEA, topological optimization, load, mass, stress, displacement

  Abstract: Topological optimization of an arm from a MacPherson type suspension is presented in the paper. The optimization aims to reduce the mass using FEA, and changing the shape of the arm. Two load cases were used in the optimization, corresponding to the main four load cases - acceleration, braking, lateral sliding and dynamic load when overcoming single obstacles. The arm was designed using the results obtained both from the optimization and from the strength calculations of itself. The stresses and displacements of the arm before and after the optimization were determined. The obtained results show that the characteristics of the optimized arm correspond to the predefined requirements.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS“, pp. 196-199, 2023, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък