Оригинал (Original)
Автори: Славчева С., Танева, С. П.
Заглавие: ТЕМПЕРАТУРЕН АНАЛИЗ И ЯКОСТНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ОТ ПЛАНЕТНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ 4Х4
Ключови думи: ППК, МКЕ,разпределение на температурата, напрежение

Абстракт: В работата са представени резултати от температурен и статичен якостен анализ на детайли от планетна предавателна кутия на лек автомобил 4х4. Триизмерният геометричен модел на кутията и отделните детайли са създадени с помощта на програмата SolidWorks. Температурният анализ и якостното пресмятане на детайли от предавателната кутия са извършени по метода на крайните елементи с модула Simulation на програмата SolidWorks. Представени са получените резултати за разпределението на температурата вследствие загряването на двойка дискове на спирачка С1. Определени са еквивалентните напрежения, премествания и деформации на дисковете на спирачка С1 с отчитане влиянието на температурата.

Библиография

  Издание

  МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“, стр. стр. 191-195, 2023, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569
  Autors: Slavcheva S., Taneva, S. P.
  Title: TEMPERATURE ANALYSIS AND STRENGTH CALCULATION OF DETAILS FROM A PLANETARY GEARBOX ON A PASSENGER CAR 4X4
  Keywords: planetary gearbox, FEA, temperature distribution, stress, displacement

  Abstract: The results of temperature and static strength analyses of details from a planetary gearbox of a passenger car 4x4 are presented in the paper. The three-dimensional geometric model of the gearbox and the details were created using SolidWorks software. The temperature analysis and the strength calculation of details from the gearbox was carried out the finite element analysis with the SolidWorks Simulation module. The obtained results for the temperature distribution due to the heating of a pair discs of brake C1 are presented. The equivalent stresses, displacements and strains of discs of the brake C1 are determined considering the influence of the temperature.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS“, pp. 191-195, 2023, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък