Оригинал (Original)
Автори: Котов Б., Пенчев, С. И., Танева, С. П.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА
Ключови думи: методика,въздушно съпротивление,аеродинамична тръба

Абстракт: Целта на работата е да се предложи методика за определяне на въздушно съпротивление на модели на автомобили при изследване в аеродинамична тръба с отворена работна част и малки числа на Рейнолд. Разяснено е какво е въздушно съпротивление и кой параметър оказва най-съществено влияние върху големината му. Описани са методите за определянето на въздушното съпротивление. Представени са основните видове аеродинамични тръби, използвани за експерименталното определяне на въздушното съпротивление. Направено е описание на използваната лабораторна уредба - аеродинамичен комплекс УЛАК-1 и методиката за определяне на въздушното съпротивление. Представени са резултати от експериментално определяне на въздушното съпротивление на модел на автомобил.

Библиография

  Издание

  МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“, стр. стр. 186-190, 2023, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569
  Autors: Kotov B., Penchev, S. I., Taneva, S. P.
  Title: METHODOLOGY FOR DETERMINING AERODYNAMIC DRAG OF VEHICLE IN WIND TUNNEL
  Keywords: methodology, aerodynamic drag, wind tunnel

  Abstract: The aim of the paper is to propose a methodology for determining aerodynamic drag of vehicle’s scaled models when tested in low speed wind tunnel with an open test section. It is explained what air resistance is and which parameter has the most significant influence on its magnitude. Methods for determining aerodynamic drag of vehicle are described. The main types of wind tunnels used for the experimental determination of aerodynamic forces are presented. A description of the ULAK-1 wind tunnel and the methodology for determining aerodynamic drag has been made. The experimental results of aerodynamic drag coefficient of a vehicle’s scaled model are presented.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS“, pp. 186-190, 2023, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък