Оригинал (Original)
Автори: Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д.
Заглавие: Оптимален геометричен синтез на цилиндрични зъбни колела (Част 1)
Ключови думи: оптимален синтез, цилиндрични зъбни предавки

Абстракт: Изборът на кинематична схема на редуктора, како и геометрични синтез двойките зъбни колела в зависимост от предавателното отношение е един от основните етапи за оптимално проектиране на електромеханични модули. Задачата за проектиране се характеризира с многовариантност, не само по отношение на избора на електродвигател, но по отношение на избор на схема на редуктора. Задачата се усложнява допълнително и от множеството варианти за разпределяне на предавателното отношение. В настоящата статия е разгледано влиянието на разпределението на предавателното отношение при многостъпални редуктори върху геометричните параметри на редуктора.

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 132, 2024, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Dahterova, D. S., Nikolova, I. D.
  Title: Oprimal geometrical synthesis of cylindriacl gears Part 1
  Keywords: optimal synthesis, cylindrical gears, ratio

  Abstract: One of the main stages in the optimal design of electromehcnical modules is the selection of the kinematics scheme of the gear reducer, as well as the geometrical synthesis of the gear pairs depending on the gear ratio. The design task is characterized by multivariability, not only in terms of the choice of electric motor, but also in terms of the selection of the gear reducer scheme. The task is further complicated by the numerous variants for distributing of the gear ratio. In the present paper, the influence of the transmission ratio distribution in multi-stage gear reducers on the geometrical parameters of the reducer is considered.

  References

   Issue

   Journal Mechanics of Machines, issue 132, 2024, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание