Оригинал (Original)
Автори: Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д.
Заглавие: Метод за дешифриране на цилиндрични зъбни колела
Ключови думи: дешифриране, цилиндрични зъбни колела, геометрични параметри

Абстракт: Дешифриране се извършва във всички случай, когато се налага да се възстанови износено или повредено зъбно колело и липсва конструктивна документация за него. Дешифрирането на зъбни колела се изразява в намирането на всички необходими за тяхното производство геометрични параметри. В настоящата статия е представен алгоритъм за дешифриране на цилиндрични зъбни колела.

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 132, 2024, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Dahterova, D. S., Nikolova, I. D.
  Title: Deciphering method for cylindrical gears
  Keywords: deciphering, cylindrical gears, geometrical parameters

  Abstract: In practice, it may be necessary to replace a gear that has damage to the tooth surfaces, worn or broken teeth. When no documentation about the gear is available, its main geometrical parameters need to be determined, so the gear can be reproduced. The process of determining the main geometrical parameters is known as deciphering and it can only be conducted if there are unworn sections on the gear. In the present paper, an algorithm for deciphering of cylindrical gears is presented.

  References

   Issue

   Journal Mechanics of Machines, issue 132, 2024, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание